RACCONTI / 28 . Quantu costa la vetrina? Settanta milalirazzi …

RACCONTI / 28 . Quantu costa la vetrina? Settanta milalirazzi …

Tò savisi pijia e sbonnunu, cu la macna, la vetrina tnù  Bar nanzi alla chiazza!

Era la fini tì lanni sessanta e dò amici a scummessa onnà tittu allu gestori tlù Bar: “Quantu costa stà vetrina noa noa ca à misu?”.

Lu gestori pijia e li tici: “Settanta milalirazzi costa”.

Li tò amici nò sì scuraggiunu e cè fannu? Pijunu la macna ca tiniunu, nu Fiat 1100 D, la mettunu à motu e sbonnunu la vetrina tlù bar.

Lu patrunu tlù bar tuttu stizzatu essi dà fori e si metti a gridari. “Nà quà li sordi. Fà lotra vetrina” tissira li tò amici.

viv@voce

Lascia un commento