RACCONTI / 5. “AGGIA’ CAMBIATU DISPOSIZIONI, TLU’ PRIMU GENNAIU NO’ SI FACI CHIU’ CREDITU. TA’ PAJIA TUTTI PARI PARI”

RACCONTI / 5. “AGGIA’ CAMBIATU DISPOSIZIONI, TLU’ PRIMU GENNAIU NO’ SI FACI CHIU’ CREDITU. TA’ PAJIA TUTTI PARI PARI”

SAVA. Erano i primissimi anni ’70 e le nostre tasche erano vuote … quella volta al Bar Cacciatore

Quel bar, “Bar Cacciatore”, si trovava in Via Vittorio Emanuele angolo Via Giulio Cesare. Cambiarono diverse gestioni in quegli anni. Era il 1971 e grosso modo eravamo adolescentissimi e già cominciavamo ad annusare il Bar e le sue comodità. In questo bar c’era un bellissimo tavolo di ping pong, oltre al juke box e i tavolini che quelli più grandi di noi usavano per giocare a Tre sette o a Mediatore. A noi attirava il tavolo di ping pong ed erano interminabili le attese che facevamo  per giocare. Andiamo al racconto particolare, dai …

Cuddu annu era gestitu lu bar ti nù cristianu ca mò è muertu. Erumu giuvni, nui pì quantu erumu giovni erumu motu educati e ci ncunu chiù granni ti nui ni ticìa ncuna cosa nò rispunnemmu mai. Pi ducazioni.

Lu gestori facìa debitu a tutti quasi. Li sordi ca putìa avanzà ti quiddi cchiù granni ti nui erunu milli lì, mille e cincucientu liri pitunu e misi assiemi tutti quisti assia nà somma consistenti. Ma erunu moti quiddi ca lerunu dà li sordi. Era lu primu gennaiu tlù ’71 e lu barista, lu patrunu, mesi sobra all’entrata lu cartellu. Stù cartellu ticìa cussì: DAL PRIMO GENNAIO NON SI FA PIU’  CREDITO A NESSUNO. Fina a quà parjìa tuttu buenu.

Pijia e trasi Fernandu Larienzu (personaggio controversissimo, morto più di dieci anni fa) e saluta. “Buongiorno Frà (nome del gestore, ndr)!” Pronta la risposta: “Buon giorno Fernà!” Ribatte Larienzu: “Cè mà fà nu cappuccinu?” Francu risponni: “Lariè? La istu lu cartellu?”

Scattante la risposta: “Quali cartellu Frà?” “No fa lu scemu cuddu” risponni Francu.  Larienzu faci finta ca nò lu eti puei ota e gira snì dona e dici: “Aggià istu Frà”. “Mo cè uei?” risponni lu barrista. “Nu cappuccinu oiu”.

E Francu, convinto ca Larienzu lè capita la cosa zicca a fà lu cappuccinu. Larienzu appena rrija lu cappuccino pija e si pijia tò Girelli (Motta) e si metti a fà marenna. Toppu ca sè cuetu tici a Francu: “Quantu eti lu cuntu quà?”

Risponni Francu: “Tocientu cinquantalì Lariè”. “Va beni Frà. Segna”. Stizzatu ti bruttu Francu risponni cussì: “A’ capitu mali. Mi dispiaci Lariè nò ncì segnu chiui e puei prima cu fani colazioni tlà già dittu cu liggii lu cartellu”.

Larienzu cu mota tranquillità li tici: “Ah nò ncì siegni chiui?” Lu barrista lu ripeti ancora: “Noni nò ncì segnu cchiu Lariè e tà pajia sempri moni ogni vota ca viniti quani. Tutti tà pajià. Ci nò no viniti cchiui ca a mei nu favori mi faciti!”

Larienzu scattanti: “Quindi ha dittu cà nò ncì siegni cchiui no?” Ntrà sti minuti ti dialogu tra di loru la sala sera chiena ti cristiani e tutti sta assistemmo allu dialugu tra li toi.

Francu pazientemente risponni: “Nò ncì si segna cchiui!”

 “A postu”, dici Larienzu, “ci nò ncì siegni cchiui allora tienutlu a menti li Tocientu cinquantalì mia!”

Sbotta ti bruttu lu barrista: “Mannaggia ci bestra muerti a bui e a mei pi cuddu giurnu ca mà già decisu cu mi piju stù cazzu ti bar”.

Giovanni Caforio

 

 

 

viv@voce

Lascia un commento