Mi sa ca puru stavota … vonnu pijati pi fessi

Mi sa ca puru stavota … vonnu pijati pi fessi

Pusitiu lassatili perdiri li ”puliticusi”, ca osci ti llisciunu … e crai … n’ta’ lli musi

Erunu 4 cientuggiurni e … 4 cientu notti
e alli savisi li palli … ormai s’erunu rotti

A st’ora s’era chiantatu sicuru nnu bboscu
e ‘nveci mancu unguli … pi stu cazzu ti joscu

Ca puei cu ggiustunu la villa s’era pututu spittari
s’erunu misi a ppostu li scoli ca faciunu scittari
ee ssì cambia lu picuraru … ma li pecuri so lli stessi

Mi sa ca puru stavota … vonnu pijati pi fessi

Pusitiu lassatili perdiri li ”puliticusi”
ca osci ti llisciunu … e crai … n’ta’ lli musi.

Stai ‘ncunu seriu … puei tutti latrini
ca sotta l’elezzioni faciunu li … ballerini.

E comu la spurchia si fotti … la fava
sti n’cuijunuti si sta’ fottunu Sava

E allora ta’ ggiustari … strati … scoli … e villi????
mittitivi … pi sinnucu … ‘mba Peppu Billy

E ci uliti nna bbona e seria amministrazzioni
pi ggiunta … Cacheu … Sciacallu e Pittuloni

Tatili, mieru, purpetti … fai e catalogna
e quisti so’ capaci cu nni ttaccunu … la fogna.

Ubaldo Maggi

viv@voce

Lascia un commento