A’ ISTU CA LONNA LIATU LU SEGNALI TLU’ DOPPIU STOP ALLA VIA PI ASCIANU?

A’ ISTU CA LONNA LIATU LU SEGNALI TLU’ DOPPIU STOP ALLA VIA PI ASCIANU?

E’ il primo segno di “rinnovamento” dell’amministrazione IAIA!

Aia  tò misi ca stà bombardammu cu la fotografia tlù doppiu stop alla via pi Ascianu. Eccu, lonna fattu na fiata pi tutti. Ma quali ponnu  essiri li domandi  sobra  allu mancatu tiempu giustu cu lu leunu?

Vitimu scjià: primu pò essiri ca nò tiniunu la chiai giusta (nà tredici era).

Secondo ca sterunu ntrà lu dubbiu ci erunu lià cuddu ti sinistra o cuddu ti destra.

Terzo ca stà spittaunu lu pareri tlù Ministeru tlì Trasporti cu sapunu buenu lu codici tlà strada!

Bè mo ca nì mà liata la fotografia quali mà mettiri? Pronta lotra: li rotondi ti quannu  si trasi a Sava. A postu, cra matina ziccamu!

viv@voce

Lascia un commento