SAVA (Ta). Amministrative 2022. “Cè à istu lu sinnuchu cè ijè fattu?”

Simpaticissime battute tra due savesi in stretto dialetto

PRIMO SAVESE. “Cè à scijutu allu mercatu lotru lunitìa?”

SECONDO SAVESE. “NONI PICCE’?”

PRIMO SAVESE. “Tici ca lu franchiddesi è dittu all’ambulanti ca non li faci paijari l’occupazioni tlù suolu pubblichu allu mercatu finu a settembri”.

SECONDO SAVESE. “ONNA SCIJUTI BUENI LI MERCANTI. E A NOI CE’ NI’ PO’ DA’?”

PRIMO SAVESE. “Magara nì lea l’IMU, tu cè dini?”

SECONDO SAVESE. “SI L’IMU … L’IMU TI LI MURTACCI TUA”.

Lascia un commento