SAVA. Slot machine. Incontro con savese. “Li muerti a loru e a cinca lè bintati”

Uno dei tanti casi che ci porta a riflettere su di un fenomeno dilagante che sta portando sul lastrico non pochi nuclei familiari. Senza scordare che nel 2016, nel nostro paese, sono stati giocati 7 milioni e 190mila euro. E le previsioni tendono ad aumentare vertiginosamente nell’ultimo anno

Ed ecco un classico incontro con savese di 75anni. Simpatico. Che dalla chiacchiera passa volentieri alle cose più serie e drammaticamente  vere. Ecco il dialogo.

“Ggiuà? Come scijamu?”

Bueni dai. No bueni bueni ma scijamu li stessu. Mà cercà cu cuijmu li cosi chiù naturali tlà vita. Quiri cosi ca pi la pressa puttana ndlì ma scurdati. E tuni?

Iu? E cè taggia diciri? Li fili, li niputi. Sona fatti cranni … e ti creu. No tanta li fili ma so meij li niputi. Critimi Ggiuà.

E ti creu. Armenu cu li niputi no ti raiji. E’ tutto affettu nettu nettu.

Ngià. Ci era pi mei sa quanti cosi no facìa chiui pi li fili mia?

Dai succetunu stì cosi. E puei cu li fili acchimi unu ca nò ncì sbaija. Là fa bueni li cosi e sbaiji. Figuriti ci va sbaiji cè succeti … cu li tua comu a scijitu finu a mò?

Cu li mia? Li murtacci loru. Onna distrutto tutto cuddu ca lèra tatu.

Piccè, cè lìeri tatu?

Tò anni fa laggià spartuti li sordi ca tinìa alla libretta.

E quantu là tatu?

85mila euro pitunu.

Onna scijuti bueni creu. O no?

Loru sini ma iu noni.

Piccè?

E mò ti contu bellu bellu cussì fani nu bellu articulu, sa? Ti stà dicìa prima tlì sordi tlà libretta. Aggià spittatu finu alla fini cu li spartu, puei muijerma è dittu talli alli agnuni, anzi cattamli la casa a tutti e doi cussì lì liamu tlà casa affittu. Tanta tutti e doi tinimu la penzioni e cuddu ca pijamu nì basta.

E’ dittu buenu mujierta …

Certu. Era tittu “cussì si cattunu la casa senza cu bonnu a casa fittu”. Lessi ntisa.

Fino a quà tuttu buenu. O no?

Finu a quà sicuru. E toppu cuddu ca è successu è statu nu cazza nculu.

E toppu, cè ijè successu?

Appena sona isti li sordi onna stutichiti tutti e doi li fili mia.

Beh certu quannu unu no veti tanta sordi tutti assiemi e sò tutti sua eti nà sensazioni unica pi loru. O sta sbaiju?

No. No. Ani ragioni Ggiuà.

Ha tittu cuddu ca è successu toppu. Cè ijiè successu?

Slona sfarinati tutti li sordi.

Addoni?

Alli macchinetti!!!

Ampu!!!

No mi criti Ggiuà?

San Ggiuani, ncì oli curaggiu cu squaijunu tanta sordi alli macchinetti.

Curaggiu Ggiuà? Ncì oli puru stomuchu. Li murtacci loru, cu tuttu lu rispettu pi li muerti mia e pi quiddi ti muijerma.

Piccatu …

Piccatu? Tu nò tieni manchu l’idea ti tuttu lu tiempu ca aggià misu cu mi chucchiu tutti quiddi sordi. Nà vita intera e quisti lonna squaijati alli macchinetti tlì murtacci loru.

E moni?

A casa fittu sterunu e a casa fittu stonnu. Aìa ragioni mujierma …

Cè dicìa?

“Sientimi a mei. No li tamu li sordi. Cattamli la casa”. Lessi ntisa …

Conclusioni?

Li murtacci loru e stì cazzu ti macchinetti. Acchià quantu famiji stà ruinunu …

 

Giovanni Caforio

 

Lascia un commento