RACCONTI / 27. Ecco cosa fece circa 30 anni fa il nostro caro Piero …

RACCONTI / 27. Ecco cosa fece circa 30 anni fa il nostro caro Piero …

Racconto vero da raccontare, decisamente, in dialetto!

Srai ca onna passati chiui ti trentanni quannu stu fattu a mbà Pieru è successu. Ebbi la ritirata tlà morti ti siersa e srai ca erunu na trentina ti miliuni tlì Inpsi. Moti sordi, ma moti propria. Pieru era ereditatu puru tlà bunanma ti siersa tò stumpieddi ti terra. Stumpieddi qisti cranni, comu estensioni, alla chiazza nostra. Era riatu lu tiempu tlà innegna e era organizzà li femni cu lu ncufnatori cu innimaunu l’ua.

La sera prima mesi dudici femni e quattru ncufnaturi. Erunu moti, ma moti am propria. Va bè, scjiamu allu fattu moni. Arriunu la matina sobra postu e Pieru, a mò ti patrunu, tici quali eti lu fondu sua.

Li femni si mettunu a innimà, li ncufnaturi posizionunu li biduni ntrà li filari e si parte alla riccota.

Mancu noretta ti fatìa e si cojiunu tutti cosi. Pieru stai dani e li femni, cu li cufanaturi, si mettunu in fila ca Pieru lèra pajià a fatia spicciata.

Zicca a pajià li femni. Una toi, treti, insomma li pajia tutti e dudici. Mo arriunu li ncufnaturi. Quattru erunu. Lu primu, lu secondo e lu terzu li pajia.

Arria lu quartu ncufnatori e toppu ca lè pajiatu tici a a Pieru: “Uè Piè? Ma te convenutu cu mitti tanta femni e tanta ncufnaturi, pì dò stumpieddi ti terra?” Pieru nò si scoraggia e li risponni: “Ce cazzu mnì fottu iu. Qisti nò so sordi mia. So sordi tlù governu!”

Giovanni Caforio

viv@voce

Lascia un commento