RACCONTI / 8. LA BUNANMA TI PIERUCCIU LU LATTARU / 1

“Oscji la signora mia è fattu brodu ti piccioni!”

Sava. Pieruccio Mingolla gestiva in Via Giulio Cesare una latteria, che per molti anni è stata l’unica del nostro paese. Vendeva latte fresco della Centrale di Brindisi, il famoso latte Guadalupi. Pierucciu consegnava anche il latte a domicilio con il suo furgoncino di colore blu. Questo è uno dei due racconti di Pieruccio. Via al primo racconto …

Pierucciu era nù savesi simpaticu e sempri allegru  scjia. La sera si mittia alla guida tlù furgoncinu sua e purtaua lu latti friscu alli clienti ca lu ordinaunu la matina. Cu li clienti ca scjiunu allu negoziu sua era scherzosu allu massimu.

Na vota, ti matina, sterunu moti cristiani ntrà la latteria e mentri li sta servia si sta parlaua di cuddu ca erunu dà mangià a menzatia.

Na signora pijia e li tici: “Pierù? Cè à mangiari oscji?”

Pierucciu risponni: “Oscji la singora mia è fattu brodo di piccioni!”

A sta risposta la signora rimani brutta. E Pierucciu snì dona: “Signò? Cè aggià tittu ncuna cosa sbajiata?”

La signora lu guarda e li tici: “E ca tu sti paroli mi tini!”

Pierucciu correggi lu tiru: “Sientimi a mei. La signora mia è cattati tò palummieddi e lè ccisi. Li palummieddi in italianu nò si chiamunu  piccioni?”

Lascia un commento