RACCONTI / 6. MI RICORDU TI QUANNU ERA AGNONI …

Quera povra jaddina cè fini scjì feci!

Nnuù ggiurnu sierma, arriou ti fori e mama li tissi: ”Uè Cò? Iti ca stai nna jaddina ca faci lu ueu ma però slu fotti appena lu essi ti n’culu”.

Allora sierma cu nna carma mai iscta scinniu bbascia ‘lla cantina e cu lla forbici ti puta zzach e taijou lu pizzu alla n’fama cussì no putia cchiu’ rompiri l’oi. Ma toppu tre ggiurni la cosa si ripitiu … ”Uè Cò? ‘ tissi mama ”no ssani ca la jaddina sli fotti lu stessu?” e sierma cittu cittu e senza cu ssi scumponi lassou lu motorinu e scinniu bbasciu alla cantina.

Iu e mama nni cuardammu comu a diciri ”e cce je’ fari moni?” N’di ‘nfacciammu e ma istu sierma ca chiamava la jaddina, cu nnu picca ti uergiu a mmanu comu sia li ulìa a ddera a mangiari.

”Piu piu piu. Na jeni zzoccula!!! Piu piu piu!” Comu sierma l’ebbi a tiru la zziccou slà mesi sotta allu razzu e cu ll’otra manu … zzacchete!!! E li tirou lu cueddu ticennu ”eccu mo mangiti stu cazzu!”

Azzou li uecchi versu mama e tissi: ”Marì? Crai bbullitu!”

Ubaldo Maggi

Lascia un commento